پیام زردکوه
حس یا تصویر: گره ضامن

حس زندگی مثل حس سنگنوردیه که فراموش کرده گره ضامنش رو بزنه و هر لحظه بیم باز شدن گره و سقوطش میره!

برای زندگی بهتر باید به همه چیز ضامن زد، حتی به گره ضامن …

مدیر سایت

۹۵-۰۶-۲۱